Portfolio

Skills

 • React

 • Redux

 • ES7

 • Sass

 • SQL

 • Git

 • AWS

 • Azure

 • Scala

 • Node

 • HTML5

 • CSS3

 • JS

Resume